Devan Edwards BFA Thesis Spring 2008

2008 BFA Thesis work.

2008 BFA Thesis work. Installation view.

2008 BFA Thesis presentation.

2008 BFA Thesis work.

2008 BFA Thesis presentation.

2008 BFA Thesis presentation.

2008 BFA Thesis work.

2008 BFA Thesis work.

2008 BFA Thesis work.

2008 BFA Thesis work. Installation view.

2008 BFA Thesis work. Installation view.

2008 BFA Thesis work.

2008 BFA Thesis work.

38 albums

Spring 2008